INFORMAČNÍ TABULE

Neděle 18.6.2017 byla pro naše soutěžní družstva zakončením soutěží MHJ.
V Hlinsku se konalo mistrovství republiky mezi MHJ a ČHJ, kam se probojovali naší starší žáci z krásného prvního místa z krajskeho kola v Brně. 
První disciplínu absolvovali jednotlivce na 60 m s překážkami, kde naši 4 soutěžní žáci obsadili první 4 místa. 
 Na štafetě jim nebylo přáno, a po neuznání první štafety s krásným časem 41 s, se jim započítávala až ta druhá. 
Požární útok byl po malých komplikacích první nejlepší, za který dostali samostatný pohár.
Poslední disciplínou byla uzlová štafeta, kde žáci ukázali, že od zimy nezapomněli na uzlíky a mohli si tak odvést pohár za 1.místo. 
Naši žáci jsou velcí bojovníci a tak v celkovém hodnocení obsadili moc krásné a právem vydřené 2.MÍSTO ! 
My jim gratulujeme! 
Jsou to borci..a nemyslete si, za tímto výsledkem je spousta hodin, týdnů, měsíců ba i roku velmi tvrdé práce. A to jak na straně samotných žáků, kterým hasičský sport dělá radost, tak i jejich trenérů, kteří tomuto sportu věnují neuvěřitelné množství svého času a energie.
 
NEJBLÍŽŠÍ SOUTĚŽE A AKCE
24.6. ukončení ligy Březina u Tišnova
30.6. noční soutěž Nové Bránice (začátek kolem 17 hodiny)
24.-26.8. Tradiční Augustýnské hody v Syrovicích

VÍTÁ VÁS HASIČSKÝ SBOR SYROVICE

Na našich stánkách bychom Vás rádi seznámili s činností našeho sboru, mezi něž nepatří pouze pomoc lidem v tísňových situacích, i když tu řadíme na první místo. Mimo to se také věnujeme požárnímu sportu, účastníme se soutěží a pořádáme také různé kulturní a společenské akce.

HASIČSKÁ MODLITBA

Nechť kdekoli oheň plane, ...
já splním svoji povinnost...
Pro záchranu životů Pane ...
dej mi síly dost ...

V náručí vynést dítě, ...
když ještě nevypršel čas, ...
ale i starce, matku, ...
která má šedý vlas...

Stále na stráži stojím, ...
protože povolaný jsem, ...
před ohněm blízké chráním ...
a pomoci chci všem ...

Když z tvé vůle se má stát, ...
že sám při tom život ztratím, ...
požehnej Pane mé rodině ...
a laskavou rukou vrať jim, ...
co při plnění poslání, ...
jsem jiným lidem dal....

 

 

HASIČSKÉ DESATERO

 

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku,ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytčně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

6. pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jahož odznak nosíš.

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

 

HASIČSKÝ SLIB

 

Bohu ku cti

Bližnímu ku pomoci

Vlasti k ochraně

 

"MY, členové hasičského sboru Syrovice, skládáme do rukou tobě bratře veliteli slib. Že věrně, vytrvale a rádi plnit budeme vždy veškeré povinnosti, jež stanovami a služebními řády jsou nám předepsány ochozně konati budeme, jakož i vše co v mezích záchranné a samaritánské služby nám bude nařízeno. Přičiníme se, aby šlechetný, přímý a mužný charakter, jakož i obětavá láska k vlasti se staly naší přední ozdobou. To při své cti slibujeme."

 

Slib  hasiče  náčelníku
Slibuji podáním ruky, že jako člen Sboru dobrovolných hasičů, chci dobrovolně všem svým povinnostem hasičským v každé době i v každém ohledu pevně dostáti, tyto věrně plniti chci, pevně dle stanov hasičských se říditi budu, dle svých nejlepších sil a své povinnosti, ku zdaru myšlenky hasičské ku blahu bližních a k ochraně vlasti.

Zdar

 

VLASTNOSTI DOBRÉHO HASIČE

 

 1. Bdělost a pohotovost
 2. Kázeň a pořádek
 3. Mužnost a neohroženost
 4. Obětavost a odvaha
 5. Opatrnost a rozvaha
 6. Svornost a rovnost
 7. Vzájemnost a důvěra
 8. Dobročinnost a láska k bližnímu
 9. Čest a poctivost
 10. Pracovitost
 11. Veselost
 12. Spořivost a šetrnost
 13. Podnikavost a vytrvalost
 14. Střídmost a mírnost
 15. Volnost a hospodárnost
 16. Prozíravost
 17. Spravedlnost
 18. Pokrokovost
 19. Láska k vlasti a národu

webmaster

Monuli.nka

Monuli.nka
Jakékoliv připomínky posílejte na e-mail: monuli.nka@seznam.cz  nebo na Facebooku, jako zprávu pro hasiči Syrovice

—————