INFORMAČNÍ TABULE

 
MHJ SOUTĚŽ V DOBĚ COVIDOVÉ
 
Naši milí, mladí hasiči, protože nám "covidová situace" a vládní nařízení nedovolí, abychom se mohli společně setkávat v hasičském kroužku, nabízíme vám takovou "domácí alternativu".
MHJ vytvořila virtuální soutěž, které se můžete zúčastnit i z tepla vašeho domova.
Více informaci naleznete na těchto stránkách MHJ
 
 

VÍTÁ VÁS HASIČSKÝ SBOR SYROVICE

Na našich stánkách bychom Vás rádi seznámili s činností našeho sboru, mezi něž nepatří pouze pomoc lidem v tísňových situacích, i když tu řadíme na první místo. Mimo to se také věnujeme požárnímu sportu, účastníme se soutěží a pořádáme také různé kulturní a společenské akce.

HASIČSKÁ MODLITBA

Nechť kdekoli oheň plane, ...
já splním svoji povinnost...
Pro záchranu životů Pane ...
dej mi síly dost ...

V náručí vynést dítě, ...
když ještě nevypršel čas, ...
ale i starce, matku, ...
která má šedý vlas...

Stále na stráži stojím, ...
protože povolaný jsem, ...
před ohněm blízké chráním ...
a pomoci chci všem ...

Když z tvé vůle se má stát, ...
že sám při tom život ztratím, ...
požehnej Pane mé rodině ...
a laskavou rukou vrať jim, ...
co při plnění poslání, ...
jsem jiným lidem dal....

 

 

HASIČSKÉ DESATERO

 

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku,ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytčně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

6. pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jahož odznak nosíš.

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

 

HASIČSKÝ SLIB

 

Bohu ku cti

Bližnímu ku pomoci

Vlasti k ochraně

 

"MY, členové hasičského sboru Syrovice, skládáme do rukou tobě bratře veliteli slib. Že věrně, vytrvale a rádi plnit budeme vždy veškeré povinnosti, jež stanovami a služebními řády jsou nám předepsány ochozně konati budeme, jakož i vše co v mezích záchranné a samaritánské služby nám bude nařízeno. Přičiníme se, aby šlechetný, přímý a mužný charakter, jakož i obětavá láska k vlasti se staly naší přední ozdobou. To při své cti slibujeme."

 

Slib  hasiče  náčelníku
Slibuji podáním ruky, že jako člen Sboru dobrovolných hasičů, chci dobrovolně všem svým povinnostem hasičským v každé době i v každém ohledu pevně dostáti, tyto věrně plniti chci, pevně dle stanov hasičských se říditi budu, dle svých nejlepších sil a své povinnosti, ku zdaru myšlenky hasičské ku blahu bližních a k ochraně vlasti.

Zdar

 

VLASTNOSTI DOBRÉHO HASIČE

 

 1. Bdělost a pohotovost
 2. Kázeň a pořádek
 3. Mužnost a neohroženost
 4. Obětavost a odvaha
 5. Opatrnost a rozvaha
 6. Svornost a rovnost
 7. Vzájemnost a důvěra
 8. Dobročinnost a láska k bližnímu
 9. Čest a poctivost
 10. Pracovitost
 11. Veselost
 12. Spořivost a šetrnost
 13. Podnikavost a vytrvalost
 14. Střídmost a mírnost
 15. Volnost a hospodárnost
 16. Prozíravost
 17. Spravedlnost
 18. Pokrokovost
 19. Láska k vlasti a národu

webmaster

Monuli.nka

Monuli.nka
Jakékoliv připomínky posílejte na e-mail: monuli.nka@seznam.cz  nebo na Facebooku, jako zprávu pro hasiči Syrovice

—————